Twój adres IP to: 44.200.86.95, a HOST to: ec2-44-200-86-95.compute-1.amazonaws.com

REGULAMIN 

Strony Tapilar.pl obowiązujący od 25 kwietnia 2022r.

Definicja wyrażeń użytych w Regulaminie

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej, w tym wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów, w tym będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „KC”).

Strona internetowa– prowadzona przez TAPILAR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Wieś Książęca 102/5 , 63-640 Bralin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań. NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000903631 – REGON 389043893 – NIP 6192053810 .

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym.

 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. ( art. 23[1] KC).

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – TAPILAR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Wieś Książęca 102/5 , 63-640 Bralin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań. NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000903631 – REGON 389043893 – NIP 6192053810

Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Serwisie Internetowym przez Sprzedawcę.

Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy sprzedawcą , a klientem w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Zamówienie Specjalne – w rozumieniu zamówienia indywidualnego towaru niefabrykowanego w firmie, który prawnie odbiera klientowi możliwość zwrotu art 38 pkt 3 .

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Tapilar Sp. z o.o.  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej na otrzymywanie od TAPILAR SP. Z O.O. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Firmy Kurierskie – INPOST Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienie Ogólne
 1. Serwis Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Strony jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym, z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość , a także zasady korzystania przez Klientów ze Serwisu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://tapilar.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej w dolnej części – Stopka , a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 7. Strona internetowa jest w pełni bezpieczna i obięta Certyfikatem SSL.
Informacja o Towarach i Usługach
 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie tapilar.pl Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych, może różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Serwisie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Oferowane towary i usługi do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego są wyłącznie Towary i Usługi.
 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie tapilar.pl zamieszczone są informacje o Towarach.
 4. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie oferty.
 5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej podawane są w złotych polskich,i  zawierają krajowy podatek VAT 24% ( rozumie się to jako ceny Brutto ). 
 6. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia ( informacje zawarte  na dole strony  w zakładce “Koszty dostawy”. 
 7. Wysyłka towarów realizowana jest przez firmę przewozową DHL. 
 8. Sprzedawca może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania tych zmiany.
 9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad i zgodny z opisem.
 10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.
 11. Na stronie dostępne są informacje o Usługach Dodatkowych, takich jak ” Zamówienie Specjalne ” które wykonuje się na indywidualne zamówienie klienta/konsumenta, które zostaje wykonane zgodnie z przekazaną specyfikacją.
Zamówienia
 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów i Usług zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane  przez wysłanie wiadomości na adres e-mail ( biuro@tapilar.pl ) oraz przez kontakt telefoniczny
  pod numerem 669 767 813  lub osobiście w firmie.
 3. Składając zamówienie drogę elektroniczną po przez e-mail czy  telefonicznie, klient zobowiązany jest podać prawidłowe  dane odbiorcy.
 4. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej  (przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej ) np… mogą być prowadzone prace konserwacji serwera co spowoduje chwilowy brak dostępu do strony internetowej.
 5. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 6. Klient może dokonać zakupu Towarów  w cenie Detalicznej oraz Hurtowych .
 7. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie , co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy.
  Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
 8. Zamówienia Specjalne można składać drogą elektroniczną lub osobiście w firmie ( wszystkie wiadomości tego typu zamówień są przechowywane w archiwum przez 6 lat ) .
 9. Klient składający Zamówienie Specjalne jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki min.. 30% wartości  towaru ( lub z własnej woli opłacenie całości ) zamówienia na podstawie wystawionej Faktury Zaliczkowej w terminie do 14 dni od momentu jej wystawienia.  W przypadku nie opłacenia Faktury Zaliczkowej , której termin liczy się z chwilą zaksięgowania wpłaty, taka Faktura zostanie Anulowana a Zamówienie uważane za nie złożone.
 10. Zamówienie Specjalne które zostało opłacone i zaksięgowane, klient otrzymuje informację o zaksięgowaniu wpłaty. Od chwili zaksięgowania wpłaty, klient ma prawo wycofać swoje zamówienie . Zamówienie które wejdzie w realizację, może zostać jeszcze przerwane co może wpłynąć na potrącenie kosztów za zużyty materiał produkcyjny.
 11. Sprzedawca informuje klienta o terminie realizacji złożonego Zamówienia Specjalnego, lub ewentualnym jego przedłużeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem.  
 12. Zamówienie Specjalne które zostało zrealizowane i gotowe do odbioru, klient otrzyma informację o zakończeniu realizacji, a obowiązkiem klienta jest odebrać gotowe zamówienie, o czym mowa w ” Prawo do Odstąpienia od Umowy
 13. Zamówienia specjalne z art 38 pkt 3 są to zamówienia : ” w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb “.
 14. Zwłoka kupującego w odbiorze gotowego Zamówienia Specjalnego , po 3 tygodniach może zostać oddany na przechowanie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu zamówionego towaru, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. 
 15. Zamówienia Specjalne dostępne są wyłącznie w zakładce ” USŁUGI ” gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o usługach wykonywanych przez firmę Tapilar.
Procedura składania zamówienia Towaru
 1. Klient dokonuje wyboru Towaru oferowanego na stronie internetowej oraz jego ilości.
 2. Po zakończeniu procesu wyboru towaru, należy wysłać informacje o zamówieniu na e-mail podany w zakładce KONTAKT, lub złożyć zamówienie telefonicznie podając:
  a) Informacje o produkcie i jego ilości.
  b) Prawidłowe dane adresowe do wysyłki ( lub nr NIP firmy ).
  c) Rodzaj płatności ( Przelew / Za pobraniem ).
 3.  Sprzedawca w wiadomości zwrotnej wysyła pełną informację o kosztach, i oczekuje akceptacji zamówienia.
 4. Klient wysyła informację że akceptuje cene za zamówienie oraz koszty wysyłki.
 5. Po akceptacji zamówienia, klient otrzymuje fakture PROforme do opłacenia ( w przypadku opłaty z góry ). Po opłaceniu ProFormy i zaksięgowaniu wpłaty, sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia, oczym również informuje klienta przekazując numer przesyłki.
Termin realizacji i koszty dostawy

 

 1. Sprzedawca oferuje  możliwość osobistego odbioru oraz wysyłki zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm:
  DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 3. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
 4. Składając zamówienie towarów, czas realizacji wynosi do 14 dni roboczych, w niektórych przypadkach do 28 dni oczm klient zostaje poinformowany.
 5. W przypadku Zamówienia Specjalnego  , czas realizacji wynosi do 30 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 6. Koszty dostawy towaru są podane na dole strony ” Koszty Dostawy ” gdzie uwzględnione zostały różne gabaryty zamówienia.
Formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób :
  a) Przelew na numer konta bankowego wskazanego na fakturze .
  b) Płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej. 
  c) Odbiór osobisty w firmie – PŁATNE GOTÓWKĄ.
 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem online, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności i zaksięgowanie.
  c) w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze („Płatność za pobraniem” ), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy .
 3. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) W przypadku wyboru formy płatności przelewem ( Faktura  proforma ) zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z  terminem wskazanym na fakturze –  14 dni  od dnia złożenia zamówienia/sprzedaży.
  b) W przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru osobistego Towaru , Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 10 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia o dostępności towaru do odbioru , chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru, dokona z góry zapłaty za Towar (jeśli tego jeszcze nie uczynił) oraz Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie.
  c) W przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki oraz przesyłki pierwotnej).
 4. W przypadku Zamówienia Specjalnego , wymagana jest wpłata zaliczki minimalnej 30 % wartości zamówienia ( przed wpłatą klient otrzyma fakture zaliczkową ) z terminem do 14 dni płatności, termin liczy się w momencie zaksięgowania wpłaty.
 5. Klient który złożył Zamówienie Specjalne, ma prawo do wycofania zamówienia  ( szczegóły w pozycji ” Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży ) od momentu złożenia zamówienia o czym został poinformowany przez sprzedawcę.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może przesłać formularz odstąpienia od umowy  drogą elektroniczną na adres biuro@tapilar.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym sprzedawca otrzymał zwracany towar przez klienta.
 7. W przypadku kiedy towar był używany, lub nosi widoczne ślady użytkowania, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o czym klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany numer konta bankowego.
 9. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. W przypadku:
  a) towaru zamówionego wraz z wysyłką – towar należy zwrócić na adres :  Tapilar sp z o.o.  , Nowa Wieś Książęca 109 , 63-640 Bralin.
  b) towaru odebranego osobiście w firmie – towar należy zwrócić w tym punkcie, w którym dokonano odbioru osobistego, w dniach i godzinach pracy na adres: Tapilar sp z o.o. Nowa Wieś Książęca 109 , 63-640 Bralin  .
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą (o których mowa w pkt. 13).
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT – co ułatwi rozpoznanie zgłoszenia.
 13. Sprzedawca oferuje Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 700 zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
 14. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami
 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza “Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary są obięte gwarancją producenta .
 6. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami
 1. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio punkt . 2 i 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu , oferowane Towary są objęte gwarancją  producenta . 
Zgłaszanie reklamacji
 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie . Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy:
  a) na stronie tapilarpl kliknąć w zakładkę “Reklamacje i Zwroty “
  b) wysłać wiadomość drogą elektroniczną podając niezbędne dane ( szczegóły dostępne na stronie ” Reklamacje i Zwroty ” ).
 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez informację która pojawi się automatycznie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.
 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).
Newsletter
 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego).
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).
Funkcjonalność działania sklepu
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości .
 2. Klient jest uprawniony do złożenia informacji w zakresie nieprawidłowości, usterek  w funkcjonowaniu Strony Internetowej do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza o bezpieczeństwie w czasie korzystania ze strony internetowej, w tym dokonywania zakupu towarów, o czym informuje Certyfikat SSL przy nazwie domeny ” Bepieczne Połączenie “.
Postanowienia końcowe
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 3. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
  a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  b) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: biuro@tapilar.pl
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Strony. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  https://tapilar.pl/privacy-policy/
X