Twój adres IP to: 35.174.62.162, a HOST to: ec2-35-174-62-162.compute-1.amazonaws.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcemy Tobie pokazać, że Twoje zaufanie jest dla nas bardzo cenne.
Firma TAPILAR przywiązuje szczególną wagę do poszanowania twojej prywatności,
dlatego zależy nam abyś uzyskał szczegółowe informacje o pozyskiwaniu przez nas twoich danych.

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem ze strony tapilar.pl jest spółka TAPILAR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Wieś Książęca 102/5 , 63-640 Bralin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań. NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000903631 – REGON 389043893 – NIP 6192053810 o kapitale zakładowym 5000 PLN w całości wpłaconym.

Informujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

Dane osobowe, co należy rozumieć

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacje te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na realizacji umowy sprzedaży lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy sprzedaży. Przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, np… dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (na. fakturze VAT) są przez nas przetwarzane ze względu na przepisy prawa nakazujące dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.

Zdarzają się również sytuacje, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie.

Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe

Tapilar sp. zo.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa,  bankom które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz , firmom kurierskim/transportowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary.

Pragniemy wskazać, iż dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:

 • Dostawców mebli,( firmy kurierskie ) którzy w naszym imieniu dostarczają zakupiony towar bądź rozpatrują ewentualne zgłoszone przez Ciebie reklamacje, operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną, podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe, w szczególności związane z narzędziami wykorzystującymi pliki cookies.
 • Podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym kancelarie prawne, księgowe.
 • Bankom które przyjmują transakcje finansowe.

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Ponadto chcemy Cię poinformować, iż w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to w szczególności podmiotów oferujących narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystywania plików cookies, jak również podmiotów oferujących wysyłkę poczty elektronicznej, dostarczających dodatkowe usługi za pośrednictwem których kontaktujesz się z Nami oraz podmiotów będących dostawcami Serwisów społecznościowych, na których mamy konta (np. Facebook, Instagram, YouTube). Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w takich sytuacjach podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych osobowych, m. in. poprzez udostępnianie danych do krajów i podmiotów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, są członkami odpowiednich stowarzyszeń lub programów bądź poprzez przekazywanie danych wyłącznie na podstawie umowy z zastosowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, uwzględniających wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa Tobie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Tapilar sp. zo.o. – dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

 • Prawa do cofnięcia zgody,
 • Prawa dostępu do danych osobowych,
 • Prawa do sprostowania danych,
 • Prawa do usunięcia danych,
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawa do przenoszenia danych,
 • Prawa do sprzeciwu,
 • Prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli miałbyś j dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres biuro@tapilar.pl – Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj,  zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych.

Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również sposoby pozyskiwania i przetwarzani danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany.

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony tapilar.pl , akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.

Kiedy i Jakie Dane Przetwarzamy:

Wizyta w naszej firmie TAPILAR - monitoring wizyjny

Gdy odwiedzasz naszą firmę, Twój wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu, ponieważ niektóre obszary są objęte ciągłym monitoringiem wizyjnym. Jest to związane z tym, że staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom, pracownikom i gościom nas odwiedzającym, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes). Pragniemy Cię zapewnić, iż monitoringiem wizyjnym nie są objęte miejsca, w których naruszałoby to Twoją prywatność. Monitoring nagrywa obray z rejestracją dźwięku.  Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie pracownik ochorny oraz prezes zarządu firmy. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 45 dni. Po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym.

Wizyta w naszej firmie TAPILAR - Rejestr Gości

Gdy odwiedzasz  naszą firmę, zlokalizowaną w Nowej Wsi Książęcej, bądź pomieszczenia produkcyjne (np. w celu spotkania ) możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska. Podanie tych  danych będzie Twoją dobrowolną decyzją, jednakże ich niepodanie w określonych sytuacjach może skutkować brakiem możliwości wejścia do interesującej Cię lokalizacji (np.pomieszczeń produkcjji firmy). Dane te zostaną wpisane do prowadzonego przez nas Księgi Rejestru Gości. Prowadzenie przez nas tego rejestru związane jest z dbaniem o zapewnienie bezpieczeństwa, jak również o know-how i tajemnice naszej firmy (nasz prawnie uzasadniony interes). Dane zawarte w Rejestrze Gości mogą również być wykorzystane w celach dowodowych. Dostęp do danych z Rejestru Gości posiada wyłącznie pracownik ochorny oraz zarząd firmy. Dane zawarte w Rejestrze Gości, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia bądź tajemnicy przedsiębiorstwa, usuwane są nie później niż po upływie 12 miesięcy od ich zebrania. .

Zakupy osobiście w firmie

Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu osobiście w naszej firmie, wybranego przez Ciebie asortymentu, jak również jego dostępności możesz być poproszony o podanie określonych danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych będzie Twoją dobrowolną decyzją (tzn. nie musisz ich podawać), ale pamiętaj, że są one niezbędne w niektórych sytuacjach do złożenia zamówienia, przez co ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zakupu wybranego przez Ciebie towaru. W przypadku zakupu drobnych artykułów wyposażenia wnętrz Twoje dane będą nam potrzebne do wystawienia na Twoją prośbę faktury VAT lub faktury imiennej. Natomiast jeśli chodzi o zakup dużych artykułów (np. mebli), oprócz wystawiania dokumentów sprzedażowych, Twoje dane będą nam niezbędne w przypadku zamówienia przez Ciebie towaru, który nie jest od razu dostępny w magazynie (brak oznaczenia na towarze – „dostępny na zamówienie ”). W takiej sytuacji poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego bądź adresu poczty elektronicznej, jak również w niektórych sytuacjach adresu zamieszkania. Bez takich danych nie będziemy mogli wystawić Ci dokumentów sprzedażowych, w tym m. in. faktury zaliczkowej, jak również poinformować Cię o możliwości odbioru zamówionego towaru lub zrealizować dostawy.

W przypadku realizacji zamówień specjalnych, w tym związanych z przygotowaniem projektu i wizualizacji, niezbędnym jest również podanie przez Ciebie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja umowy sprzedaży lub zamiar jej zawarcia, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego). Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju zakupionych mebli i towarów oraz akcji promocyjnych i rabatowych, z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi (np. badanie satysfakcji klienta).

Zakupy w sklepie internetowym

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym tapilar.pl – również niezbędnym może być podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności będziemy wymagać danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również adresu zamieszkania i adresu dostawy. Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez tzw. „rejestracji”, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie konta użytkownika w naszym sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu konta użytkownika („rejestracji”). W przypadku założenia konta masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w naszym sklepie internetowym. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie się odbywać w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu, utrzymywania konta na stronie), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepie internetowym (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju przeglądanych i zakupionych przez Ciebie towarów oraz akcji promocyjnych, i rabatowych z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej (w tym sklepu internetowego), jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom transportowym czy firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do Newslettera i otrzymywać od nas na bieżąco informacje marketingowe, tj. informacje m. in. o nowych promocjach i rabatach, jak również o aktualnej ofercie produktowej, niezbędnym jest wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. Zgoda ta dotyczyć będzie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,  jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o promocjach i usługach, brak wyrażenia stosownej zgody uniemożliwi nam wysyłanie tego typu informacji.

Możesz się zapisać do Newslettera na kilka różnych sposobów m. in. poprzez: podanie adresu e-mail lub nr.telefonu podczas zakupów w naszej firmie, dołączenie do Newslettera na stronie internetowej tapilar.pl,  udzielenie stosownej zgody w utworzonym przez Ciebie koncie w naszym sklepie internetowym, jak również w trakcie dokonywania zakupów on-line. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Newsletterze, jest udzielona przez Ciebie zgoda. Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane mogą być przez nas wykorzystywane w celu profilowania i analizy Twojej aktywności zakupowej w związku z otrzymywanymi informacjami marketingowymi z Newslettera, polegającej m. in. na badaniu ilości odwiedzin w sklepie internetowym i korzystania z promocji bądź rabatów, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać w powyższych celach do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych. Dane, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi np. wysyłanie w naszym imieniu mailingów bądź przeprowadzanie kampanii telefonicznej.

Serwis internetowy - Pliki cookies

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich potrzeb i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie serwisu  tapilar.pl  dane, takie jak: 1- informacje o urządzeniu z którego korzystasz,  2-  wykorzystywane do przeglądania aplikacje, 3 – sposoby korzystania z serwisu, 4 –  lokalizacje, a także informacje zawarte w “plikach cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Strona tapilar.pl wykorzystuje pliki cookies głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z serwisu. Ułatwienie to polega na tym, że dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera i/lub stworzonym przez Ciebie profilem w naszym serwisie Tapilar.pl  jak również historią Twoich zakupów, dzięki czemu możemy kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z naszym serwisem .

Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem cookies wykorzystujemy również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych oraz przekazujemy zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Wykorzystują one pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz używają ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych, w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:

 • Google Analytics (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – tools.google.com),
 • Facebook (więcej informacji na stronie pl-pl.facebook.com/privacy/explanation),
 • Google Ads (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy),
 • Google Marketing Platform (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy),
 • Pinterest (więcej informacji na stronie policy.pinterest.com/pl/privacy-policy),
 • YouTube ( https://policies.google.com/privacy ) 
 • Instagram ( https://www.instagram.com/legal/privacy/ )
 • TikTok ( https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en )

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Czat i Formularz kontaktu

Jeżeli korzystasz z czatu lub z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Tapilar.pl , możesz w określonych okolicznościach zostać poproszony o podanie swoich danych, w szczególności takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego czy powód kontaktu. W przypadku zgłoszeń dot. reklamacji, zwrotów i innych uwag dotyczących zakupów, szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały opisane w pkt „ Reklamacje i zwroty ”.
W przypadku pozostałych formularzy kontaktowych oraz czatu,   pragniemy Cię poinformować, iż zbierane przez nas dane będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (zgłoszenie), które wpłynęło do nas za pośrednictwem czatu lub formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Zgłoszenie może dotyczyć dowolnego interesującego Cię tematu (np. godzin otwarcia , planowanej albo trwającej promocji lub np. zauważonego błędu w treści serwisu).

Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości wysłania zgłoszenie lub udzielenia na nie oczekiwanej przez Ciebie odpowiedzi. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń), a dane przetwarzane przez czat będą przetwarzane do momentu zamknięcia lub odświeżenia strony, przejścia na inną podstronę lub zamknięcia okna. Również i w przypadku danych związanych z formularzami kontaktowymi, korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych w części pt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. W tym wypadku są to głównie operatorzy techniczni wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej lub ewentualnie inne podmioty, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, np. przeprowadzanie badania satysfakcji klienta.

Dostarczanie Towarów bądź Świadczenie Usługi dla FIRM

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem, będziemy również prosić Cię o podanie określonych danych, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą pojawić się również dane kontaktowe pracowników, którzy w Twoim firmy będą realizować zawartą z nami umowę. Dane gromadzimy w calach handlowych i robimy to na podstawie realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty współpracy) oraz w celu realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy.

Dane podajesz dobrowolnie, jednakże brak podania tych danych , może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur). Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również osobom trzecim zaangażowanym w realizację zawartej z Tobą umowy.

X